กีฬาคนพิการในประเทศไทย

              กีฬาคนพิการในประเทศไทย ปัจจุบันอยู่ในการกำกับดูแลของ คณะกรรมการพาราลิมปิกประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นในรูปของมูลนิธิ โดยแบ่งความรับผิดชอบตามประเภทของความพิการ 5 รูปแบบคือ กีฬาคนตาบอด, กีฬาคนหูหนวก, กีฬาผู้พิการทางปัญญา, กีฬาผู้พิการทางสมอง, กีฬาความพิการแขนขา อัมพาต และโปลิโอ แต่ทั้งหมดยังคงอยู่กับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพียงองค์กรเดียว เพื่อรอการจัดตั้งสมาคมกีฬาขึ้นใหม่ สำหรับรองรับงานในอนาคต

การแข่งขันกีฬาคนพิการในประเทศไทย เริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2518 โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้การสนับสนุนเงินทุนแก่กรมพลศึกษา เพื่อจัดการแข่งขันระดับชาติขึ้นที่กรีฑาสถานแห่งชาติ ใน 4 ชนิดกีฬาคือ ว่ายน้ำ กรีฑา เทเบิลเทนนิส และยิงธนู โดยมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 191 คน ทว่าหลังจากนั้นก็งดไป 3 ปี แล้วจึงกลับมาจัดใหม่อีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2522 โดยได้รับการสนับสนุนจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ร่วมกับภาคเอกชนและผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคทุนสำหรับจัดแข่งขันใน 5 ชนิดกีฬาคือ กรีฑา, ว่ายน้ำ, ยิงธนู, เทเบิลเทนนิส และแบดมินตัน ซึ่งมีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 277 คน

โดยเมื่อปี พ.ศ. 2524 ซึ่งสหประชาชาติกำหนดให้เป็นปีคนพิการสากล ด้วยการส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่คนพิการ รวมถึงการแข่งขันกีฬา เพื่อให้ได้ออกกำลังกาย ซึ่งประเทศไทยก็สนองนโยบายด้วยการขยายการแข่งขัน ออกไปในส่วนภูมิภาค คือภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น ภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา และส่วนกลางที่กรุงเทพมหานคร โดยจัดแข่งขันใน 5 ชนิดกีฬาคือ กรีฑา, ว่ายน้ำ, เทเบิลเทนนิส, แบดมินตัน และเตะบอลเข้าเป้า มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรวมทั้งหมด 933 คน

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ

ยุคต่อมา กรมพลศึกษาส่งเสริมให้มีการจัดแข่งขันกีฬาคนพิการระดับชาติอย่างเป็นทางการ โดยกำหนดให้จังหวัดต่างๆ ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ก็มีมติให้จังหวัดที่เป็นเจ้าภาพ จัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ควบคู่ไปด้วยกัน โดยเริ่มทดลองใช้เป็นครั้งแรก ในการแข่งขันครั้งที่ 17 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 24 กันยายน พ.ศ. 2538 ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ใน 11 ชนิดกีฬาคือ กรีฑา, ว่ายน้ำ, วอลเลย์บอล, ฟุตบอล, แบดมินตัน เทเบิลเทนนิส ยิงปืน โกลบอล เซปักตะกร้อ เปตอง และเทนนิสบนเก้าอี้ล้อเลื่อน มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวม 1,125 คน

โดยจังหวัดระยองเป็นแห่งแรก ที่เป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติควบคู่ไปกับ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 22 กันยายน พ.ศ. 2542โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานไฟพระฤกษ์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หม่อมเจ้าหญิงสิริวัณวรี มหิดล (พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์) เสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง และมีการแข่งขันใน 17 ชนิดกีฬาคือ กรีฑา, ฟุตบอล 7 คน, วอลเลย์บอลยืนและนั่ง, เทเบิลเทนนิส, แบดมินตัน, บ็อกเซีย, ยกน้ำหนัก, โกลบอล, ยิงปืน, ว่ายน้ำ, เทนนิสบนเก้าอี้ล้อเลื่อน, บาสเกตบอลบนเก้าอี้ล้อเลื่อน, ยูโด, ยิงธนู, ฟันดาบบนเก้าอี้ล้อเลื่อน, เซปักตะกร้อ และเปตอง มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวม 2,536 คน จากสถานศึกษา สมาคม องค์กร และหน่วยงานคนพิการต่างๆ รวม 74 แห่ง

จากนั้นมีการเปลี่ยนชื่อเป็น การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ เริ่มใช้เป็นครั้งแรกในการแข่งขันครั้งที่ 28 ประจำปี พ.ศ. 2552 ที่จังหวัดตรัง ดังนั้น การแข่งขันครั้งที่ 27 ประจำปีพ.ศ. 2551 ที่จังหวัดพิษณุโลก จึงเป็นครั้งสุดท้ายที่ใช้ชื่อว่า การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย สำหรับการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งล่าสุด คือครั้งที่ 30 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่จังหวัดขอนแก่น ใน 17 ชนิดกีฬาคือ กรีฑา, โกลบอล, เซปักตะกร้อ, เทเบิลเทนนิส, บ็อกเซีย, แบดมินตัน, เปตอง, ฟุตบอล, ยกน้ำหนัก, ยิงปืน, ยิงธนู, ยูโด, วอลเลย์บอลนั่งและยืน, ว่ายน้ำ, เทนนิสบนเก้าอี้ล้อเลื่อน, บาสเกตบอลบนเก้าอี้ล้อเลื่อน และฟันดาบบนเก้าอี้ล้อเลื่อน โดยมีฟุตซอล (นักกีฬาหูหนวก) เป็นกีฬาสาธิต มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 3,167 คน แบ่งเป็นนักกีฬาชาย 1,516 คน และนักกีฬาหญิง 643 คน สำหรับคำขวัญประจำการแข่งขันมีว่า “กีฬา สานสัมพันธ์ รวมพลัง เป็นหนึ่งเดียว” และตุ๊กตาสัญลักษณ์ (Mascot) เป็นภาพการ์ตูนแอนิเมชันรูปหนอนไหม ชื่อว่า “น้องไหม”

สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

           สมาคมกีฬาคนพิการไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 โดยศาสตราจารย์ นายแพทย์ บุญสม มาร์ติน, ธีระ รมยาคม และ สันต์ชัย พูลสวัสดิ์ เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง มีศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสม เป็นนายกสมาคมคนแรก และปรีดา รอดโพธิ์ทอง รองอธิบดีกรมพลศึกษาในขณะนั้น เป็นเลขาธิการสมาคม ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2528 คณะรัฐมนตรีมีมติรับรองการก่อตั้งสมาคมอย่างเป็นทางการ และในปี พ.ศ. 2531 กกท.กำหนดให้สมาคมกีฬาต่างๆ ซึ่งทาง กกท.ให้การรับรอง ใช้คำลงท้ายว่า “แห่งประเทศไทย” เช่นเดียวกันทั้งหมด

               ปัจจุบัน สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ยังคงเป็นองค์กรเดียวของชาติ ที่เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาในหมู่คนพิการ เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพต่างๆ ของคนพิการ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้พิการ รวมถึงการเผยแพร่เกียรติคุณของประเทศชาติ ก่อให้เกิดการประสานสามัคคี ทั้งในระหว่างผู้พิการด้วยกัน และระหว่างผู้พิการกับบุคคลปกติด้วย โดยสมาคมเป็นผู้กำกับดูแลการจัดแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ รวมทั้งกีฬาคนพิการทั้ง 17 ชนิด และเป็นผู้ประสานงานให้นักกีฬา เข้าร่วมแข่งขันในรายการระดับนานาชาติต่างๆ คือกีฬาคนพิการแห่งอาเซียน (อาเซียนพาราเกมส์), กีฬาคนพิการแห่งเอเชียและโอเชียเนีย (เฟสปิกเกมส์) และกีฬาคนพิการโลก (การแข่งขันกีฬาเก้าอี้ล้อเลื่อนและผู้พิการนานาชาติแห่งโลก)

การปรับโครงสร้าง

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555 สมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี พ.ศ. 2554 มีมติที่สำคัญให้ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการกีฬาคนพิการเสียใหม่ โดยกีฬาความพิการแขนขา อัมพาต และโปลิโอ ยังคงอยู่กับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ ต่อไปตามเดิม ส่วนกีฬาคนตาบอด, กีฬาคนหูหนวก, กีฬาผู้พิการทางปัญญา และกีฬาผู้พิการทางสมอง จะมีการจัดตั้งสมาคมขึ้นใหม่อีก 4 แห่งเพื่อรับผิดชอบตามประเภทของความพิการ และให้ทั้งหมดอยู่ภายใต้การกำกับดูแล ของคณะกรรมการพาราลิมปิกประเทศไทย เช่นเดียวกับรูปแบบในต่างประเทศ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำของคณะกรรมการพาราลิมปิกสากล อีกทั้งเพื่อลดภาระของสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ ในการปฏิบัติงานกีฬาคนพิการแต่ละชนิด ให้เท่าเทียมกันอีกด้วย

รายละเอียดในการจัดการแข่งขัน มีดังนี้

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2518

โดยขณะนั้นเรียกชื่อการแข่งขันว่าการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน ณ บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร มีจำนวนนักกีฬา 191 คน มีการแข่งขัน 4 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส และยิงธนู

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2522

จัดการแข่งขัน ณ บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร มีจำนวนนักกีฬา 277 คน มีการแข่งขัน 5 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส ยิงธนู และแบดมินตัน

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ. 2523

จัดการแข่งขัน คือ บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร มีจำนวนนักกีฬา 513 คน มีการแข่งขัน 5 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่าย้ำ เทเบิลเทนนิส ยิงธนู และแบดมินตัน

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ปี พ.ศ. 2524

จัดการแข่งขัน ๔ แห่ง ณ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสงขลา มีจำนวนนักกีฬา 933 คน มีการแข่งขัน 5 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส เตะบอลเข้าเป้า และแบดมินตัน

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ปี พ.ศ. 2526

จัดการแข่งขัน ณ บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร มีจำนวนนักกีฬา 259 คน มีการแข่งขัน 4 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ เทเบิลเทนนิส และแบดมินตัน

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6 ปี พ.ศ. 2527

จัดการแข่งขัน ณ บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร มีจำนวนนักกีฬา 803 คน มีการแข่งขัน 7 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล 7 คน เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล เปตอง และแบดมินตัน

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ปี พ.ศ. 2528

จัดการแข่งขัน ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดชลบุรี มีจำนวนนักกีฬา 1,088 คน มีการแข่งขัน 7 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล 7 คน เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล เปตอง และแบดมินตัน

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 ปี พ.ศ. 2529

จัดการแข่งขัน ๔ แห่ง ณ กรุงเทพมหานคร มีจำนวนนักกีฬา 631 คน มีการแข่งขัน 7 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล 7 คน เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล เปตอง และแบดมินตัน

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 9 ปี พ.ศ. 2530

จัดการแข่งขัน ณ บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร มีจำนวนนักกีฬา 853 คน มีการแข่งขัน 8 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล ๘ คน เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล เปตอง แบดมินตัน และเตะบอลเข้าเป้า

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 ปี พ.ศ. 2531

จัดการแข่งขัน ณ บริเวณสนามกีฬาวิทาลัยพลศึกษาจังหวัดชลบุรี มีจำนวนนักกีฬา 940 คน มีจำนวนเจ้าหน้าที่ 196 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,035 คน มีการแข่งขัน 8 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล ๘ คน เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล เปตอง แบดมินตัน และเตะบอลเข้าเป้า

 

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ปี พ.ศ. 2532

จัดการแข่งขัน ณ บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร มีจำนวนนักกีฬา 983 คน มีจำนวนเจ้าหน้าที่ 188 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,171 คน มีการแข่งขัน 9 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล ๘ คน
เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล เปตอง แบดมินตัน เตะบอลเข้าเป้า และขว้างลูกซอฟต์บอล

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ปี พ.ศ. 2533

จัดการแข่งขัน ณ บริเวณสนามกีฬาวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี มีจำนวนนักกีฬา 1,069 คน มีจำนวนเจ้าหน้าที่ 303 คน รวมทั้งสิ้น 1,372 คน มีการแข่งขัน 9 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล ๘ คน เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล เปตอง แบดมินตัน เตะบอลเข้าเป้า และโกลบอล

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ปี พ.ศ. 2534

จัดการแข่งขัน ณ บริเวณสนามกีฬาวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดลำปาง มีจำนวนนักกีฬา 1,059 คน มีจำนวนเจ้าหน้าที่ 306 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,365 คน มีการแข่งขัน 10 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล เปตอง แบดมินตัน โกลบอล เซปักตะกร้อ และยิงปืน

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ปี พ.ศ. 2535

จัดการแข่งขัน ณ บริเวณสนามกีฬาวิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดชัยภูมิ มีจำนวนนักกีฬา 1,027 คน มีจำนวนเจ้าหน้าที่ 185 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,212 คน มีการแข่งขัน 10 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล เปตอง แบดมินตัน โกลบอล เซปักตะกร้อ และยิงปืน

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15 ปี พ.ศ. 2536

จัดการแข่งขัน ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ มีจำนวนนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ 1,606 คน มีการแข่งขัน 10 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล เปตอง แบดมินตัน โกลบอล เซปักตะกร้อ และยิงปืน

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ปี พ.ศ. 2537

จัดการแข่งขัน ณ บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร มีจำนวนนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ 1,272 คน มีการแข่งขัน 10 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล เปตอง แบดมินตัน โกลบอล เซปักตะกร้อ และยิงปืน

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ปี พ.ศ. 2538

จัดการแข่งขัน ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีจำนวนนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ 1,125 คน มีการแข่งขัน 11 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล เปตอง แบดมินตัน โกลบอล เซปักตะกร้อ ยิงปืน และวีลแชร์เทนนิส

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ปี พ.ศ. 2539

จัดการแข่งขัน ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ มีจำนวนนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ๑,๐๒๗ คน มีการแข่งขัน 12 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล เปตอง แบดมินตัน โกลบอล เซปักตะกร้อ ยิงปืน วีลแชร์เทนนิส วีลแชร์บาสเกตบอล

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 ปี พ.ศ. 254

จัดการแข่งขัน ณ บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร มีจำนวนนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ 1,565 คน มีการแข่งขัน 14 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล เปตอง แบดมินตัน โกลบอล เซปักตะกร้อ ยิงปืน วีลแชร์เทนนิส วีลแชร์บาสเกตบอล ยกน้ำหนัก และบอคเซีย

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 ปี พ.ศ. 2541

จัดการแข่งขัน ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ มีจำนวนนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ 1,712 คน มีการแข่งขัน 15 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอล เปตอง แบดมินตัน โกลบอล เซปักตะกร้อ ยิงปืน วีลแชร์เทนนิส วีลแชร์บาสเกตบอล ยกน้ำหนัก บอคเซีย ยิงธนู และยูโด

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 ปี พ.ศ. 2542

เป็นแห่งแรกที่เป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติควบคู่ไปกับการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขัน ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดระยอง มีจำนวนนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ๒,๕๓๖ คน มีการแข่งขัน 1๗ ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอลนั่ง – ยืน เปตอง แบดมินตัน โกลบอล เซปักตะกร้อ ยิงปืน วีลแชร์เทนนิส วีลแชร์บาสเกตบอล ยกน้ำหนัก บอคเซีย ยิงธนู ยูโด และวีลแชร์ฟันดาบ

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ปี พ.ศ. 2544

จัดการแข่งขัน ณ บริเวณสนามกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร มีจำนวนนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ๓,๐๐๐ คน มีการแข่งขัน 1๗ ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอลนั่ง – ยืน เปตอง แบดมินตัน โกลบอล เซปักตะกร้อ ยิงปืน วีลแชร์เทนนิส วีลแชร์บาสเกตบอล ยกน้ำหนัก บอคเซีย
ยิงธนู ยูโด และวีลแชร์ฟันดาบ

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 23 ปี พ.ศ. 2546

จัดการแข่งขัน ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ๒,๘๓๖ คน มีการแข่งขัน 1๗ ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอลนั่ง – ยืน เปตอง แบดมินตัน
โกลบอล เซปักตะกร้อ ยิงปืน วีลแชร์เทนนิส วีลแชร์บาสเกตบอล ยกน้ำหนัก บอคเซีย ยิงธนู ยูโด และวีลแชร์
ฟันดาบ

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 24 ปี พ.ศ. 2548

จัดการแข่งขัน ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดราชบุรี มีจำนวนนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ๒,๗๖๐ คน มีการแข่งขัน 1๗ ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอลนั่ง – ยืน เปตอง แบดมินตัน
โกลบอล เซปักตะกร้อ ยิงปืน วีลแชร์เทนนิส วีลแชร์บาสเกตบอล ยกน้ำหนัก บอคเซีย ยิงธนู ยูโด และวีลแชร์
ฟันดาบ

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 25 ปี พ.ศ. 2549

จัดการแข่งขัน ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี มีจำนวนนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ๓,๕๓๖ คน มีการแข่งขัน 1๗ ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอลนั่ง – ยืน เปตอง แบดมินตัน
โกลบอล เซปักตะกร้อ ยิงปืน วีลแชร์เทนนิส วีลแชร์บาสเกตบอล ยกน้ำหนัก บอคเซีย ยิงธนู ยูโด และวีลแชร์
ฟันดาบ

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ปี พ.ศ. 2550

จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ภายใต้ชื่อว่า ลิกอร์เกมส์ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช และสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 20 – 24 ตุลาคม 2550 มีจำนวนนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ 4,500 คน มีการแข่งขัน 16 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอลนั่ง – ยืน เปตอง แบดมินตัน โกลบอล เซปักตะกร้อ วีลแชร์เทนนิส วีลแชร์บาสเกตบอล ยกน้ำหนัก บอคเซีย ยิงธนู ยูโด และวีลแชร์ฟันดาบ

 

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 ปี พ.ศ. 2552

จังหวัดพิษณุโลก เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ภายใต้ชื่อว่า สองแควเกมส์ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2552 มีจำนวนนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ 3,211 คน มีการแข่งขัน 17 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอลยืน – นั่ง เปตอง แบดมินตัน โกลบอล เซปักตะกร้อ วีลแชร์เทนนิส วีลแชร์บาสเกตบอล ยกน้ำหนัก บอคเซีย ยิงธนู ยูโด วีลแชร์ฟันดาบ และยิงปืน

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ปี พ.ศ. 2552

มีการเปลี่ยนชื่อเป็นการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ จังหวัดตรังเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่  24 – 28  ตุลาคม  2552  ณ  สนามกีฬากลางจังหวัดตรัง ภายใต้ชื่อว่า ศรีตรังเกมส์ มีการแข่งขัน 17 ชนิดกีฬา คือ กรีฑา ว่ายน้ำ ฟุตบอล เทเบิลเทนนิส วอลเลย์บอลยืน – นั่ง เปตอง แบดมินตัน โกลบอล เซปักตะกร้อ วีลแชร์เทนนิส วีลแชร์บาสเกตบอล ยกน้ำหนัก บอคเซีย ยิงธนู ยูโด วีลแชร์ฟันดาบ และยิงปืน

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ปี พ.ศ. 2554

จังหวัดชลบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ภายใต้ชื่อ เมืองชลเกมส์ ระหว่างวันที่ 23 – 27 มกราคม 2554 มีการแข่งขันกีฬาทั้งหมด 17 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา โกลบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส บอคเซีย แบดมินตัน เปตอง ฟุตบอล ฟุตซอลคนตาบอด ยกน้ำหนัก ยิงปืน ยิงธนู วอลเลย์บอลยืน – นั่ง ว่ายน้ำ วีลแชร์เทนนิส
วีลแชร์บาสเกตบอล 3 คน และ 5 คน และวีลแชร์ฟันดาบ

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ปี พ.ศ. 2555

จังหวัดขอนแก่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ภายใต้ชื่อ นครขอนแก่นเกมส์” จัดขึ้นในวันที่ 21 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2555 มีการจัดการแข่งขัน 17 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา, โกลบอล, เซปักตะกร้อ, เทเบิลเทนนิส, บอคเซีย, แบดมินตัน, เปตอง, ฟุตบอล, ยกน้ำหนัก, ยิงปืน, ยิงธนู, ยูโด, วอลเลย์บอล (นั่ง – ยืน), ว่ายน้ำ, วีลแชร์บาสเกตบอล, วีลแชร์เทนนิส, และวีลแชร์ฟันดาบ มีคำขวัญว่า “กีฬา สานสัมพันธ์ รวมพลัง เป็นหนึ่งเดียว” และมีสัตว์นำโชคเป็นตัวหนอนไหมมีชื่อว่า “น้องไหม”

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 30 “นครขอนแก่นเกมส์” ที่จะจัดขึ้น         ในจังหวัดขอนแก่นระหว่างวันที่  21-25 มีนาคม พ.ศ. 2555 นี้ เดิมทีนั้นจะจัดขึ้นในช่วงต้นปี พ.ศ. 2555 หลังการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (ซึ่งการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ก็ต้องเลื่อน) อันด้วยเหตุน้ำท่วมใหญ่ประเทศไทย พ.ศ. 2554

”การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ” ถือเป็น ”มหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่” ไม่แพ้กับการแข่งขันของคนปกติ อีกทั้งยังเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีของ ”คนใจเพชร” อย่าง นักกีฬาคนพิการทั่วฟ้าเมืองไทย ซึ่งจะมีการขับเคี่ยวและช่วงชิงการเป็น ”เจ้าแห่งกีฬาคนพิการไทย”
”มหกรรมกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 30” เจ้าภาพ ”ขอนแก่น” ได้กำหนดคำขวัญประจำการแข่งขันไว้ว่า ”กีฬาสานสัมพันธ์รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว” และสัญลักษณ์การแข่งขันเป็นภาพของนักกีฬาเคลื่อนไหวไปตามล้อวีลแชร์ อันเป็นสัญลักษณ์ของกีฬาคนพิการ และมีตัวหนอนไหมชื่อว่า ”น้องไหม” ชูคบเพลิงรูปแคน เป็นตัวนำโชค ประจำการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ”นครขอนแก่นเกมส์”

 

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 31 ปี พ.ศ. 2556

จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ภายใต้ชื่อ เวียงพิงค์เกมส์ ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2556 โดยได้เตรียมพิธีเปิด – ปิด ที่โรงยิมเนเซียม 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี และได้จัดสนามแข่งขันทุกแห่งไว้ในเขตเมืองทั้งหมด มีคำขวัญ คือ “มิตรภาพ เอื้ออาทร เสมอภาค” มีสัญลักษณ์นำโชค คือ “ช้างภูมิใจ๋” มีการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 17 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา, โกลบอล, เซปักตะกร้อ, เทเบิลเทนนิส, บอคเซีย, แบดมินตัน, เปตอง, ฟุตบอล (หู), ฟุตบอล (ตาบอด – หูหนวก), ยกน้ำหนัก, ยิงปืน, ยิงธนู, วอลเลย์บอล (นั่ง – ยืน),
ว่ายน้ำ, วีลแชร์เทนนิส, วีลแชร์บาสเกตบอล, และวีลแชร์ฟันดาบ

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 32 ปี พ.ศ. 2557

จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ภายใต้ชื่อ ศรีสุพรรณบุรีเกมส์ ระหว่างวันที่ 10 – 14 กุมภาพันธ์ 2557 โดยได้เตรียมพิธีเปิด – ปิด ที่สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี และได้จัดสนามแข่งขันทุกแห่งไว้ในเขตเมืองทั้งหมด มีคำขวัญ คือ “กีฬาสู่มิตรภาพที่ไร้พรมแดน” มีสัญลักษณ์นำโชค คือ “ปลาม้า” มีการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 17 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา, โกลบอล, เซปักตะกร้อ, เทเบิลเทนนิส, บอคเซีย, แบดมินตัน, เปตอง, ฟุตบอล (หู), ฟุตบอล (ตาบอด – หูหนวก), ยกน้ำหนัก, ยิงปืน, ยิงธนู, วอลเลย์บอล (นั่ง – ยืน), ว่ายน้ำ, วีลแชร์เทนนิส, วีลแชร์บาสเกตบอล, และวีลแชร์ฟันดาบ

สัญลักษณ์การแข่งขัน

กำแพงเมืองโบราณสุพรรณบุรี

กำแพงเมืองโบราณสุพรรณบุรี ปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ทางฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรี (แม่น้ำท่าจีน) มีลักษณะเป็นคูน้ำคันดินล้อมรอบเมืองโบราณสุพรรณบุรี    ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้างประมาณ 920 เมตร ยาวประมาณ 3,600 เมตร ปัจจุบันยังคงปรากฏร่องรอยของคูเมือง กำแพงเมืองและป้อมกลางคูเมือง จำนวน 6 ป้อม คือ ด้านทิศตะวันออก 1 ป้อม, ด้านทิศเหนือ 1 ป้อม, ด้านทิศตะวันตก 3 ป้อม และด้านทิศใต้ 1 ป้อม อย่างชัดเจน กรมศิลปากรได้ขุดค้นกำแพงเมืองด้านทิศเหนือ และทิศใต้ รวมทั้งได้ทำการบูรณะปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์กำแพงเมือง คูเมืองด้านทิศใต้จนมีสภาพเรียบร้อยสวยงามเป็นแหล่งโบราณคดีที่น่าสนใจของจังหวัดสุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี ปัจจุบันอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ทางฝั่งทิศตะวันตกของแม่น้ำสุพรรณบุรี (แม่น้ำท่าจีน) มีลักษณะเป็นคูน้ำคันดินล้อมรอบเมืองโบราณสุพรรณบุรี    ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดกว้างประมาณ 920 เมตร ยาวประมาณ 3,600 เมตร ปัจจุบันยังคงปรากฏร่องรอยของคูเมือง กำแพงเมืองและป้อมกลางคูเมือง จำนวน 6 ป้อม คือ ด้านทิศตะวันออก 1 ป้อม, ด้านทิศเหนือ 1 ป้อม, ด้านทิศตะวันตก 3 ป้อม และด้านทิศใต้ 1 ป้อม อย่างชัดเจน กรมศิลปากรได้ขุดค้นกำแพงเมืองด้านทิศเหนือ และทิศใต้ รวมทั้งได้ทำการบูรณะปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์กำแพงเมือง คูเมืองด้านทิศใต้จนมีสภาพเรียบร้อยสวยงามเป็นแหล่งโบราณคดีที่น่าสนใจของจังหวัดสุพรรณบุรี

สัตว์นำโชค

ปลาม้า

ปลาม้า เป็นปลาน้ำจืด เหตุที่มีชื่อว่า “ปลาม้า” นั่นก็เป็นเพราะหน้าตาและมีครีบที่ยาวคล้ายม้า  แหล่งที่มีปลาม้ามากที่สุดคือ แม่น้ำสุพรรณบุรี (แม่น้ำท่าจีน) บริเวณ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ปลาม้า มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Boesmania microlepis ปลาม้ามีลำตัวเรียวยาว พื้นตัวมีสีเทาอ่อน หลังมีสีเทาปนดำ บริเวณท้องมีสีขาวเงิน ส่วนตรงครีบมีสีน้ำตาลหรือสีเหลืองอ่อน หัวเล็ก จะงอยปากสั้นทู่ เกล็ดมีขนาดเล็ก ครีบหลังยาว ครีบหูเล็กแหลม ครีบท้องใกล้อกมีก้านแข็งยื่นยาวออกมา ส่วนครีบหางก็ยาวเป็นปลายแหลม

ปลาม้าสร้างรสอร่อยให้กับอาหารได้หลายชนิด ทั้งต้มส้มปลาม้า ต้มยำปลาม้า ปลาม้าทอดกระเทียมพริกไทย ปลาม้าแดดเดียว ปลาม้านึ่งมะนาว ปลาม้าสามรส การทำอาหารจากปลาม้าแต่ละอย่างนี้ ต้องเลือกปลาม้าให้มีขนาดเหมาะสมกับอาหารที่จะทำ เพราะปลาม้ามีตั้งแต่ตัวเล็ก 5 ขีด ไปจนถึงตัวโตที่มีน้ำหนักถึง 15 กิโลกรัมทีเดียว

คำขวัญการแข่งขัน

“กีฬาสู่มิตรภาพที่ไร้พรมแดน”

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ “ศรีสุพรรณบุรีเกมส์”

นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๓๒ “ศรีสุพรรณบุรีเกมส์” พร้อมด้วย ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑ โดยมี นายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าที่ร้อยตรีสุพีร์พัฒน์ จองพานิช ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันทุกฝ่าย คณะกรรมการกีฬาของทุกจังหวัด รวมไปถึงคณะกรรมการในทุกชนิดกีฬาให้การต้อนรับ

สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันนั้นจัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการ โดยทีมงานศุภักษร เริ่มที่การแสดง สุพรรณบุรี ซัมโฟร์นิคแบนด์ ต่อด้วยชุดการแสดงพิธีเปิด “ใจพากเพียร ตามรอยพ่อ” ตามด้วยการแสดงชุด “ใจเกื้อก่อ ต่อเติมฝัน” และการแสดงชุด “ใจทุกใจ ก้าวด้วยกัน” และเริ่มขบวนพาเหรด นำนักกีฬาสู่สนาม – ประกอบพิธีเปิด เสร็จแล้วมีการแสดง ชุด “ศรีสุพรรณบุรีเกมส์” ต่อด้วยพิธีจุดคบเพลิง และปิดท้ายด้วยการแสดงชุด “เกมส์มหัศจรรย์”

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “โคราชเกมส์”

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “โคราชเกมส์”  ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2558 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

 

เป็นครั้งแรกที่ใช้ระบบหมู่บ้านนักกีฬาให้นักกีฬาเข้าไปแข่งขันเหมือนกีฬาในระดับสากล สัญลักษณ์กีฬาคนพิการแห่งชาติ “ไดโนเสาร์ เฮดรอโซ” ไดโนเสาร์ถือคบเพลิง คือสัญลักษณ์ของกีฬาคนพิการ มีความหมายว่า ” แรงศรัทธา สร้างชัยชนะ”  ส่วนกีฬาคนพิการชิงชัย 17 กีฬา ประกอบด้วย กรีฑา โกลบอล เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส บอคเซีย แบดมินตัน เปตอง ฟุตซอล ฟุตบอล ยกน้ำหนัก ยิงธนู ยิงปืน ยูโด วอลเลย์บอล ว่ายน้ำ วีลแชร์เทนนิส วีลแชร์บาสเกตบอล และ วีลแชร์ฟันดาบ

 

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 ปากน้ำโพเกมส์ จังหวัดนครสวรรค์

สัญลักษณ์การแข่งขัน ปากน้ำโพเกมส์

ภาพจั่วแหลมสีน้ำเงิน มีลายกระจังประดับอยู่บนยอดจั่ว ทั้งสามจั่ว แสดงถึงภาพวิมานอันเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ที่ได้ลด ตัดทอนเพื่อให้มีความทันสมัย มีความปราดเปียว ดูคล่องแคล่วเหมาะสมกับการกีฬาในสมัยปัจจุบัน ด้านข้างบนเหนือจั่ววิมานมี ข้อความ กีฬาคนพิการแห่งชาติครั้ง 34 และวันที่ เดือน ปี ที่จัดการแข่งขัน

          ด้านใต้ของวิมานจะประกอบไปด้วยเส้นโค้งสีแดง 4 เส้น ที่แสดงถึงสะพานเดชติวงศ์ที่เป็นเส้นทางสู่ประตูภาคเหนือ และยังรวมเอาสายน้ำ 2 สายที่มีสีของสายน้ำที่แตกต่างกัน อันเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งในภาพลายเส้น 2 สี เขียว แดง ซ้อนสลับกันอยู่ด้านล่างของวิมาน และโค้งของสะพานเดชาติวงศ์ ภายในประกอบด้วยภาพสัญลักษณ์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย เสมือนเป็นดาวที่สุกใสอยู่ในท้องฟ้าเคียงคู่กับวิมานที่เหมาะสม

 

คำขวัญประจำการแข่งขัน

“มิตรภาพยิ่งใหญ่กว่าชัยชนะ”

“Friendship is greater than victory”

สัญลักษณ์นำโชค ปากน้ำโพเกมส์

สัญลักษณ์นำโชค คือ สิงโต ชื่อ เสี่ยวซือ (สิงโตน้อย) 小狮 xiaoshiความหมาย สิงโตจีน เป็นเครื่องหมายของความรุ่งเรืองและความมียศถาบรรดาศักดิ์ ความมีอำนาจขจัดปีศาจและสิ่งชั่วร้าย ทั้งช่วยในด้านฐานะและชื่อเสียง ช่วยป้องกันสิ่งเลวร้ายที่เข้ามา ช่วยคุ้มครองให้ร่มเย็นเป็นสุข ปราศจากการรบกวนของภูตผีปีศาจ คุณไสยมนต์ดำและคนพาล และจะช่วยหนุนส่งวาสนาให้รุ่งเรืองขึ้นด้วย เพิ่มพลังอำนาจให้แก่บ้าน

การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “สมิหลาเกมส์” ระหว่างวันที่ 20 -24 กรกฎาคม 2560 ที่ จังหวัดสงขลา

ตราสัญลักษณ์การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35 “สมิหลาเกมส์” เกมส์แห่งความหวังและพลังใจ เป็นรูปนักกีฬาคนพิการชายจูงมือนักกีฬาคนพิการหญิง ทั้งสองนั่งวีลแชร์ อันเชิญไฟพระฤกษ์เข้าสู่สนามกีฬา สื่อความหมายถึง ภาพลักษณ์ของความเอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกันประกอบกับสัญลักษณ์ กังหัน สื่อหมายถึง ภาพลักษณ์ของความเป็นสากล และรูปทรงหอยสังข์และคลื่นน้ำ สีฟ้า/น้ำเงิน สื่อหมายถึงสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลา  

สัญลักษณ์นำโชค การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35 สมิหลาเกมส์ เป็นรูปน้องสมิหลา ถือคบเพลิงรูปหอยสังข์ตราสัญลักษณ์ของจังหวัดสงขลาที่อยู่ใกล้ทะเล มีดอกเฟื่องฟ้าคาดผม ดอกไม้ประจำจังหวัดสงขลาและสวมเหรียญทอง สมิหลาเกมส์ สื่อถึงความหวังและกำลังใจ….